Veenglas: een historie

2014

In 2014 nam René Balvers contact op met Ruud Duin en spraken zij samen over het idee om een initiatief te starten dat snel internet in Veenhuizen mogelijk zou maken. Wat zij toen nog niet wisten, was dat zij hiermee de start ontketenden van een jarenlange reis, vol obstakels, pieken, dalen, goede verrassingen en vervelende wendingen. Uiteindelijk bereikte coöperatie Veenglas in 2020 de finish met 120 aansluitingen.

2015

Waar begin je bij een onderneming als dit? Ruud en René wilden uiteraard zo spoedig mogelijk hun doel bereiken en wie beter om informatie bij in te winnen over de te nemen stappen dan bij voorlopers in andere plaatsen, zoals Bergen Breedband, Breedband Beemster en Breedband Hollands Kroon? Helaas was geen van hen al begonnen met de aanleg, laat staan dat ze al een werkend netwerk hadden.

Niet onbelangrijk hierbij was de vraag: hoe kan de aanleg van ons glasvezelnetwerk gefinancierd worden?

Begin 2015 kregen ze hulp van Ron Peerdeman, Hans van Breugel en Bert van de Berg, waarbij de laatste met een mooie naam op de proppen kwam waar “Veenhuizen” en “glasvezel” in verwerkt waren: “VEENGLAS”! Een eerste versie van de website werd in het voorjaar gecreëerd door Bert om buurtbewoners in Veenhuizen op de hoogte te kunnen houden. Daarnaast werd er contact opgenomen met mogelijke leveranciers en leden, maar helaas verliet Bert enige maanden later Veenglas weer.

Zo ontstonden in dit jaar de drie belangrijkste rode draden: contact met leveranciers, contact met leden en het regelen van de financiering voor dit glasvezelnetwerk in Heerhugowaard.Het duurde niet lang voordat de vier mannen de buurtbewoners warm hadden gemaakt voor dit initiatief en op 29 mei was de eerste voorlichtingsavond in Veenhuizen een feit!

Enkele maanden later was er meer duidelijkheid over de kosten van deze onderneming: circa 5 tot 7 ton! Gelukkig ging hier later wel een flink stuk vanaf, maar om dit te kunnen financieren waren er ambassadeurs en heel veel leden nodig. Eind 2015 draaide het met die reden allemaal om het werven en informeren van ambassadeurs en het organiseren van een informatieavond voor ambassadeurs van het glasvezelnetwerk in Veenhuizen.

2016

Begin van dit jaar had Hans zijn steentje bijgedragen aan het warm maken van de buurt voor het initiatief en verliet ook hij Veenglas, gevolgd door Ron in het najaar, die met name veelvuldig contact had gehad met de gemeente.

Met hulp van de ambassadeurs werd er van deur tot deur gegaan om te inventariseren welke buurtbewoners daadwerkelijk aangesloten wilden worden op het glasvezelnetwerk dat Veenglas zou gaan aanleggen. Op 10 juni 2016 startte Frank Aarts als – onofficieel - lid van het bestuur, zo ook Mick Duin als penningmeester. Een maand later, op 7 juli 2016, was de officiële oprichting van stichting Veenglas en coöperatie Veenglas. Een dag om te vieren!

In het najaar werd er contact opgenomen met de gemeente Heerhugowaard om de mogelijkheden van hulp en subsidie voor het glasvezelnetwerk te bespreken,. Ook werd er weer gesproken met andere initiatieven voor de vervolgstappen in het project.Helaas kregen grote glasvezelbedrijven lucht van het ontstaan van Veenglas. E-Fiber was de eerste die in Veenhuizen voorzichtig om de hoek kwam kijken. Op dit moment wist niemand wat voor een last Veenglas zou krijgen van E-Fiber en later van FiberNH.

Op 11 november 2016 vond de tweede voorlichtingsavond plaats. Deze draaide voornamelijk om de financiering en hoe Veenglas van plan was deze rond te krijgen: door middel van een eigen bijdrage en onderhandse leningen.


2017

In 2017 begonnen er problemen te ontstaan.

Begin van het jaar was er veel aandacht voor het werven van leden, waarbij met name Frank een onvermoeibare ledenwerver bleek te zijn. De eerste hobbel op deze reis ontstond: er hadden zich minder leden aangemeld dan de inventarisatie in 2016 liet blijken. Hoe kon Veenglas dit gat overbruggen?

In hetzelfde jaar begon E-Fiber Veenglas dwars te zitten doordat de gemeente E-Fiber een veel interessantere partij vond en voor hen de rode loper uitlegde. Veenglas had het nakijken.

Gelukkig besloot Gabriel Kooij in het voorjaar om zich bij het bestuur aan te sluiten. Met zijn ICT-achtergrond bij de overheid kon hij Veenglas helpen om de provincie er meer bij te betrekken. Eind 2017 leek het contact met de provincie met dank aan Gabriel zeer positief. De provincie hielp Veenglas om het HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) over te halen en de coöperatie toe te staan om in de dijken van Veenhuizen te boren.

Op 6 oktober trokken kritische leden Jurrien Baretta en Bart Boosman zich terug uit Veenglas…. Gelukkig kwamen ze later weer terug!

2018

Begin maart had Gabriel gedaan wat hij kon doen voor Veenglas en hij vertrok. Op 30 maart 2018 vond de derde voorlichtingsavond plaats voor de bewoners in Veenhuizen.

E-Fiber trok zich terug uit Heerhugowaard vanwege een groot gebrek aan inschrijvingen, wat de coöperatie Veenglas zeer goed uitkwam. Helaas werd E-Fiber in juli afgewisseld door FiberNH, die ook probeerde om aansluitingen van glasvezel in Heerhugowaard te regelen; met name in het buitengebied.

Op 27 juni bleek dat Veenglas niet kon voldoen aan de eisen die provincie Noord-Holland stelde om in aanmerking te komen voor een garantstelling. Veenglas besloot dan ook om hier niet mee door te gaan en een andere weg te zoeken.

In de zomer van dit jaar werd een contract opgesteld voor de leden met daarbij een uitgebreide leeswijzer. Op 18 augustus vond een flinke mijlpaal plaats: het eerste contract werd getekend! Dankzij enkele honderden euro’s aan giften kon coöperatie Veenglas de lopende kosten dekken.

In het najaar werd het contract door meer leden getekend. Ook vonden de eerste gesprekken plaats met KWS die de Kerkweg en Veenhuizerweg zouden gaan vernieuwen, en Duncan van Lieshout die het glasvezelnetwerk zou gaan aanleggen.

In december keerde Jurrien terug bij coöperatie Veenglas als adviseur. Ook Stefan Slijkerman sloot zich aan in een adviserende rol.

Op 30 december 2018 volgde een tweede mijlpaal: de aanvraag voor de vergunning werd ingediend bij gemeente Heerhugowaard.

Een idee voor een deel van de financiering ontstond eind 2017 en na er een heel jaar op gebroed te hebben werd de beslissing genomen om te stoppen met het idee van onderhandse leningen en de leden obligaties aan te gaan bieden.


2019

Het jaar 2019 was ook ingewikkeld. Hoewel E-Fiber Heerhugowaard met rust liet, bleef FiberNH het proberen door contact op te nemen met buurtbewoners in Veenhuizen. Gelukkig was er vrij snel ook goed nieuws: op 10 januari was de vergunning van gemeente Heerhugowaard binnen. Eind februari was de financiering rond en kon de aanleg van het glasvezelnetwerk definitief starten. Op 8 maart was het dan zover: de eerste schep (en buis en vezel!) ging de grond in.

Het voorjaar stond in het teken van het aanleggen van de hoofdroutes. In de zomer werden de huizen aangesloten en werd de POP-kast geplaatst. In de herfst kon het blazen van glasvezels beginnen en werd de aanleg van de backhaul gestart. In de winter werden de huisaansluitingen afgemonteerd en werd verder aan de backhaul gewerkt.

2020

De backhaul - dit is de verbinding met een datacentrum, vanwaar we de world wide web snelweg opkunnen - werd begin 2020 afgerond, gevolgd door een volgende mijlpaal: de eerste twee aansluitingen werkten! Op 28 februari vond er een voorlichtingsavond plaats in dorpshuis ‘t Zwaantje.

In het voorjaar werd het afmonteren afgerond en enkele maanden later, in juli, kon er begonnen worden met het activeren van de aansluitingen door het plaatsen van modems. Dit proces werd in augustus afgerond. Al snel werd duidelijk dat de modems verouderd en ongeschikt waren, waardoor deze in september moesten worden omgewisseld. Ook werd er gestart met een nieuwe dienstenaanbieder: Glasnet.

Deze zomer trad ook René terug als bestuurslid, maar gelukkig werd Bart Boosman bereid gevonden om hem tijdelijk te vervangen. Op dat moment waren er eigenlijk officieel nog maar 2 bestuursleden over: Ruud en Mick, maar met hulp van adviseurs Jurrien, Stefan, Bart, René Olij en Lex Postma konden de laatste stappen worden afgerond en werd de eerste ALV (Algemene Leden Vergadering) in oktober 2020 gehouden.

Tijdens deze vergadering trad Mick terug als bestuurslid. Ruud hoefde gelukkig niet lang alleen te blijven: met unanieme instemming van de leden traden alle bovengenoemde adviseurs toe en werd er een hecht en zeer sterk zestallig nieuw bestuur gevormd.

2021 tot heden

Regelmatig wordt er ergens in ons gebied iets ondergronds aangelegd door een externe partij, waardoor er een kans is dat de glasvezelkabel van Veenglas wordt geraakt en er even geen internet is. Ons netwerk is geregistreerd in het Klic register waardoor iedereen die in ons gebied wil graven, zich eerst bij ons moet melden. Het bestuur geeft dan advies waar onze kabels liggen. Mocht er toch iets geraakt worden dan kan de coöperatie de dader aansprakelijk stellen. We hebben een samenwerking met een professionele partij die de schade dan zo snel mogelijk herstelt. Dat is tot nu toe gelukkig maar één keer voorgekomen.

Het internet is hier nog nooit zo snel geweest. Met Glasnet als professionele partij en wederverkoper van CanaalDigitaal is het voor de coöperatie mogelijk om voor alle huishoudens in Veenhuizen snel internet te garanderen. Het internet zelf is onder beheer van coöperatie Veenglas.

Heb je vragen? Wil je weten hoe jij ook mede-eigenaar kunt worden en je kunt aansluiten op het glasvezelnetwerk van coöperatie Veenglas? Kijk voor meer informatie op de pagina Prijslijst of neem contact op met een van de bestuursleden.

Deze tekst is tot stand gekomen met hulp van  Rowan Duin , die een eigen tekstschrijfbureau heeft en kinderboeken schrijft