Het initiatief
 

Nieuws

23 augustus 2018

De Veenglas raamposter

We hebben posters laten drukken om die na ondertekening van de overeenkomst te overhandigen. Deze posters geven aan dat een woning (of een bedrijf) meedoet, lid is geworden van onze coöperatie.


12 april 2018 

Er is een interessant programma uitgezonden door de VPRO, genaamd "Ons gemeengoed":
"Welke rol kunnen burgercollectieven spelen bij het oplossen van de problemen van deze tijd? En welke dilemma's brengen deze nieuwe vormen van kleinschalig georganiseerde solidariteit met zich mee?"

Klik op deze link om het programma te bekijken. 

30 juni 2018

In de loop van 2018 startte een commerciele partij, in nauwe samenwerking met de gemeente Heerhgowaard een vraagbundeling in de gehele gemeente. Zo een zelfde initiatief was 2 jaar eerder ook reeds gestart in Schagen. Een aantal maanden later startte zo een initiatief ook in een derde buurgemeente van Heerhugowaard, Koggenland. In het Noord-Hollands Dagblad werd daarover op 27-2-18 dit artikel en de dag er na dit artikel over gepubliceerd.

Uiteindelijk werd op 30-6-18, een dag vóór de dealine om de drempel van 35% van de aansluitingen te halen, bekend gemaakt dat slechts 3,3% was gehaald. Dit artikel in het Noordhollands Dagblad beschrijft de gang van zaken. Hiermee kwam het gehele initiatief feitelijk ten val

Maandag 12 maart 2018

Onderstaand enkele belangrijke ontwikkelingen.

Een commerciële partij, die nota bene door ons gemeentebestuur wordt omarmd én geholpen met de promotie en voorlichting, heeft activiteiten ontplooid in de gemeentes Heerhugowaard en Koggenland. Waar wij als burgerinitiatief met een zeer beperkt budget werken en alles uit eigen middelen betalen, werkt onze gemeente (van ons belastinggeld) mee aan het belang van deze partij. Wij vinden dit bijzonder en zeer teleurstellend. Let u goed op: deze partij, E-Fiber, is niet hetzelfde als ons eigen Veenglas.

  1. De informatie die wij hierover aan alle raadsleden en eveneens aan alle leden van het college van B&W hebben gezonden, heeft tot een tweetal artikelen in ons Noord-Hollands dagblad geleid. Afschriften van deze artikelen zijn binnenkort te vinden op deze web site.
  2. Het is voor ons duidelijk dat deze commerciële partij dit alleen maar doet om ons werk, ons project, te verstoren. In Schagen, maar ook elders in het land, is namelijk reeds gebleken dat het geen haalbare kaart is om op commerciële basis een compleet glasvezelnetwerk in een gemeente als de onze aan te leggen. Elders in het land worden burgerinitiatieven als de onze ook tegengewerkt.
  3. Ons initiatief gaat dus gewoon door en we hebben dan ook kort geleden vergunning aangevraagd om onze glasvezelkabel aan te leggen. Bij de aanstaande reconstructie van de Kerkweg, en later ook een deel van de Veenhuizerweg, betekent dit dat er dan slechts éénmaal overlast is en op kosten kan worden bespaard.
  4. Eind van deze maand is er een ledenbijeenkomst. Leden worden dan bijgepraat over de stand van zaken. Onder andere over de abonnementstarieven. Bent u nog géén lid en wilt u ook aanwezig zijn, geeft u zich dan snel alsnog op als lid.

Maandag 12 februari 2018

Wederom zijn we blij te kunnen melden dat we vorderingen maken. Ons eigen netwerk komt er aan!

Deze maand kunnen we u melden dat we met één van onze buurtbewoners een overeenkomst hebben om de centrale kast (een POP-kast genaamd) op zijn erf te mogen plaatsen. De beoogde plek is op de hoek van kruising Groenedijk/Kerkweg, op het terrein van de familie Postma. Deze plek is ideaal omdat ie centraal in ons werkgebied ligt.

Dat we vaart gaan maken komt mede omdat onze gemeente vergevorderde plannen heeft om de Kerkweg op de schop te nemen. Als bestuur doen we er alles aan om hiervan optimaal gebruik te maken.

Verder willen we melden dat we in maart substantiële informatie bekend zullen maken zoals zenderpakketten en tarieven.


Vrijdag 12 januari 2018

Veenglas is in onderhandeling met aanbieders voor onderdelen van ons gezamenlijke glasvezelproject.


·       Installatie /aansluiting op het landelijke netwerk
·       aanleg van het netwerk in het gebied
·       aansluiting van glasvezel bij de deelnemers
·       enz, enz…

Ook zijn we bezig met het organiseren van de financiering. Wij zijn in Haarlem bij de provincie geweest en hebben gesproken over de voorwaarden van een garantstelling door de provincie. Daar zitten wat haken en ogen aan. We hebben gevraagd om een andere invulling van de garantstelling en de provincie zou dat onderzoeken.

We hebben toestemming om onze POP kast te plaatsen op het terrein van een van de bewoners in ons gebied. De erfdienstbaarheidsovereenkomst (tussen de grondeigenaar en de coöperatie (glasvezel) is klaar en moet nog voorzien worden van de akkoord verklaring.
De POP kast is het punt van waaruit onze glasvezel aansluiting kan maken op het landelijke netwerk.

Vrijdag 10 november 2017

Veenglas gaat gewoon door op de ingeslagen weg en is druk in de weer met offertes voor de aanleg van de diverse onderdelen die nodig zijn voor de aanleg van de glasvezelkabel. Hier spelen diverse factoren een rol.
Een ervan is de dijksluitingsperiode. Dit is een jaarlijkse (natte) periode waarbij niet in de dijk gewerkt/gegraven mag worden. Deze dijksluiting eindigt 31 maart 2018. De aanvang van praktische werkzaamheden hebben mogelijk geen zin eerder dan 3 weken voor einde dijksluiting.

De tijd voorafgaand hieraan is nodig om de benodigde contracten af te sluiten, financiering rond te maken, vergunningen te verkrijgen, etc.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat meer aansluitingen lagere vaste kosten geven (dus lagere abonnementsprijs).

Een deel van de benodigde financiën is al door de leden toegezegd. Het andere deel moet via andere instanties (banken bv.) verkregen worden. Ook is het voor bewoners mogelijk om, in overleg, grotere leningen aan ons unieke initiatief te verstrekken (een bank is altijd duurder).

Er zijn positieve gesprekken geweest met Breedband Alkmaar Buiten (BAB) en Bergen Breedband. Dit zijn ook buurtinitiatieven. Door bepaalde zaken (aansluiting op een landelijk internetknooppunt) gezamenlijk op te pikken kunnen de vaste kosten voor die aansluiting gedeeld worden waardoor voor alle drie de partijen deze kosten behoorlijk veel lager uit kunnen vallen.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat meer aansluitingen lagere vaste kosten geven (dus lagere abonnementsprijs).

Zondag 8 oktober 2017

Het is wellicht ook u niet ontgaan dat via de gemeente berichten in de krant verschijnen die melding maken van "aanleg van snel internet in het buitengebied". Klik op deze link voor meer informatie hierover.


Als bestuur van Veenglas werden wij hierover benaderd met vragen. Veel daarvan zijn op zich positief:  "ga vooral door", maar we dienen er ook rekening mee te houden dat mensen het gaan zien als een alternatief voor ons Veenglas. Vandaar dit bericht aan alle bewoners van ons gebied.

De firma E-Fiber, die dit plan in onze gemeente wil ontwikkelen, is zelf geen telecombedrijf en tracht in meerdere gemeenten een netwerk in de grond te krijgen. Van de overeenkomst met gemeente Heerhugowaard kennen wij de details nog niet.

Wat we wel weten is dat een vergelijkbaar initiatief van deze firma in Schagen absoluut geen succes is. Dit ondanks het schijnbaar mooie aanbod (gratis aanleg, gratis activering, gratis Fox Sports, etc.). Er is daar een drempel van 40% gesteld. Dit betekent 10.000 van de 25.000 aansluitingen. Na meer dan een jaar promotie maken hebben ze daar (begin dit jaar) slechts 1350 aansluitingen weten te contracteren. Dit is minder dan 6%. Verder is het dit jaar in Schagen heel stil als het gaat om glasvezel. Zie hier het artikel op de website van Schagen.

Wij kunnen niet anders concluderen dan dat dit ook in Heerhugowaard zo zal gaan. Zeg nu zelf: welke abonnee van KPN of Ziggo in de bebouwde kom gaat nu overstappen naar een andere telecomfirma als zowel het aanbod als de prijs zo'n beetje hetzelfde is als dat wat je al hebt?

Juist nu moeten we ons verstand gebruiken en nuchter blijven denken: is dat "gratis" wel echt gratis? Voor niets gaat immers de zon op.

Het bestuur van Veenglas blijft, met jullie allemaal, bouwen aan ons eigen netwerk.
Jullie horen spoedig meer van ons en als je vragen hebt stuur ons dan even een mailtje
.

Maandag 4 september 2017

Er is nu een pagina met de adressen van alle leden.

Half juli 2017

De provincie gaat garant staan voor leningen aan lokale initiatieven voor snel internet. Zie deze link voor meer informatie, inclusief een kort interview met onze voorzitter: René Balvers!

Vrijdag 7 juli 2017

We zijn twee interessante artikelen tegengekomen wat ons weer hoop geeft op een positieve uitkomst van onze gesprekken met het HHNK:
Minister Henk Kamp wil 100mbit per sec als ondergrens voor breedbandinternet
Rekenkamer EU onderzoekt of doel van snel internet in 2020 haalbaar is

Maandag 5 juni 2017

De contacten met de provincie zijn zover, dat er nu een formeel verzoek tot ondersteuning  bij de provincie is ingediend.

Onderstaand artikel komt van NOS.nl . Een vraag die we vaker tegen komen:

"Waarom zou je glasvezel aanleggen als je straks met 5G supersnel mobiel internet hebt?"

De opvolger van 4G laat je veel sneller internetten, maar is volgens experts nog geen volwaardige vervanger voor vast internet. "Om hoge snelheden te halen, heb je hoge frequenties nodig. Maar die werken alleen op heel korte afstanden", zegt Toon Norp, expert draadloze technologie bij TNO. Bovendien ben je bij mobiel internet altijd afhankelijk van andere gebruikers; meer gebruikers betekent trager internet. Ook zijn draadloze signalen gevoelig voor obstakels: grote muren of zelfs hele gebouwen kunnen het signaal blokkeren.En bovendien: het duurt nog wel even tot 5G er is. "De komende jaren zien we waarschijnlijk wel een vroege versie van 5G", aldus Bart Smolders van de TU Eindhoven. "Maar voordat we die hoge snelheden gaan halen, is het wel 2025."

Donderdag 5 mei 2017

De afgelopen drie maanden is het bestuur van Veenglas druk bezig met overleg met verschillende overheden met als doel het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en een gunstiger financiering voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. De provincie Noord Holland was zeer geïnteresseerd in ons initiatief en hebben in een eerste gesprek aangegeven mee te willen denken. Bij de verantwoordelijke ambtenaar van de provincie ligt nu een formeel verzoek tot ondersteuning door de provincie. Een eerste gesprek met de gemeente Heerhugowaard heeft niet veel meer opgeleverd dan dat de wethouder Monique Stam toegezegd heeft te willen kijken of zij kunnen faciliteren. Met het waterschap Noord Holland Noorder Kwartier zijn we nu een stapje verder. Na een eerste harde opstelling van NHNK richting de aannemer om niet in de dijken te mogen aanleggen, is men na een tweede gesprek in de meer meewerkende modus gekomen.

Hoewel alle partijen het algemene beleid onderschrijven dat ook in de buitengebieden er snel internet moet zijn, blijft het toch moeilijk om deze overheden ons burgerinitiatief te laten ondersteunen. We blijven met deze partijen in gesprek en hen wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door nu ook de publiciteit te zoeken, zullen we de druk blijven opvoeren.

Verder was er nog erg interessant nieuws op de radio en in de krant over de aanleg van glasvezel in Nederland. In dit artikel staat ook informatie over toekomstig 5G en waarom een hoge uploadsnelheid belangrijk is.

Vrijdag 31 maart 2017

Het eerste weekend van april gaat het bestuur bij iedereen een persoonlijke brief bezorgen!

Verder zijn er 2 documenten toegevoegd op de pagina Project.

Donderdag 2 februari 2017

Zomaar een reactie van nieuwe bewoners:

Onlangs hebben wij telefonisch contact gehad met Veenglas ivm de aankoop van Veenhuizerweg 11. Van de zomer zagen wij deze prachtige stolpboerderij en waren meteen verkocht. Toen wij de makelaarsbrochure doornamen werden wij nog enthousiaster omdat er een internet aansluiting aanwezig was.

Dit bleek achteraf niet juist en onze droom viel in duigen. Maar.... toen hoorden wij van Veenglas, welke een glasvezelkabel gaat realiseren op de Veenhuizerweg en omgeving.

Nu konden we toch nog een bod uitbrengen.....want zeg nou zelf in het digitale tijdperk van tegenwoordig, met 2 tienermeiden van 14 en 16 is een snelle internetverbinding onmisbaar!

Vriendelijke groet,

Jaap de Klerk en Tamira van de Ven

Vrijdag 27 januari 2017

De actie verloopt voorspoedig! Veel leden zijn bereid mee te doen en zo de kosten voor de coöperatie te drukken.
Echter, we zijn er nog niet dus de actie gaat door!

Donderdag 29 december 2016

Het bestuur is een actie gestart om leningen bij de leden te verkrijgen, waarbij voor één deel een lage rente wordt vergoedt (maar meer dan nu mogelijk is op een spaarrekening!), en voor een ander deel een hogere rente.

We proberen om zoveel mogelijk bij de leden te lenen omdat dat voor iedereen financieel het gunstigst is. Hoe meer we elkaar kunnen lenen, hoe beter het op de langere termijn voor ons is!

U kunt dus een telefoontje van een van de bestuursleden verwachten, wat als doel heeft een persoonlijke afspraak te maken voor een kort bezoek. Uiteraard kunt u ook zelf het initiatief nemen en één van de bestuursleden benaderen.

Vrijdag 11 november 2016

Wederom een volle zaal in het dorpshuis met de voorlichtingsavond.
Het belangrijkste onderwerp tijdens deze avond: de financiering.
Aan de aanwezige leden werd gevraagd of ze bereid waren de coöperatie Veenglas een lening te verstrekken. Dit kon dan meteen worden ingevuld op door het bestuur meegebrachte formulieren.

Aan het eind van de avond waren er zo'n 30 formulieren ingevuld.

Woensdag 9 november 2016

We hebben een paar interessante documenten gevonden die voor iedereen in te kijken zijn - zie hieronder.

Factsheet Breedband in buitengebieden
Breedbandsituatie in de buitengebieden: Analyse RUG-F
Factsheet_Breedband_in_buitengebieden.pdf (423.61KB)
Factsheet Breedband in buitengebieden
Breedbandsituatie in de buitengebieden: Analyse RUG-F
Factsheet_Breedband_in_buitengebieden.pdf (423.61KB)
Breedband op het platteland
Rapportage voor Woon- en Leefbaarheidsbasisplan Oost-Groningen
final_breedband.pdf (1.22MB)
Breedband op het platteland
Rapportage voor Woon- en Leefbaarheidsbasisplan Oost-Groningen
final_breedband.pdf (1.22MB)

Zaterdag 15 oktober 2016

Het bestuur komt bij elkaar om te praten over de financiering en om de volgende voorlichtingsavond voor te bereiden.

Dinsdag 27 september 2016

Het bestuur komt bij elkaar om te praten over details over de techniek en over de financiering.
Verder is het traject nog een keer bestudeerd en heeft het bestuur besloten om de Donkereweg en de Harlingerstraat in eerste instantie niet mee te laten doen. Reden: dit zorgt voor extra vertraging en we willen nu zo snel mogelijk starten. Na de start gaan we bekijken hoe we deze straten mee kunnen laten doen.

Donderdag 7 juli 2016

De coöperatie Veenglas en de stichting Veenglas zijn nu officieel opgericht!
Het was een heuglijke gebeurtenis bij notaris Langereis te Bergen en voor ons een belangrijke mijlpaal omdat het de feitelijke start van het project betekent.

De bestuursleden zijn:

Stichting    
Voorzitter

: Ron Peerdeman                                                                              


Secretaris

: René Balvers


Penningmeester

: Mick Duin


Bestuurslid

: Ruud Duin

Coöperatie
Voorzitter

: René Balvers


Secretaris

: Ruud Duin


Penningmeester

: Mick Duin


Bestuurslid

: Ron Peerdeman                                                                              


Donderdag 9 juni 2016

De ledenwerving blijkt een groot succes te zijn. Inmiddels heeft zo'n 84% van de 180 eigenaren van panden in ons gebied positief gereageerd, waarmee onze doelstelling ruimschoots is gehaald!

Frank Aarts (Berkmeerdijk 19) is (officieus) toegetreden tot het bestuur en zal ons helpen de leegte op te vullen die Hans van Breugel heeft achtergelaten.

Maandag 8 mei 2016

Deze maand nog worden zowel de coöperatie als een stichting opgericht. De stichting is nodig om zeker te stellen dat het ook altijd ons eigen netwerk zal blijven.

De ledenwerving is bijna afgerond en we kunnen nu al spreken van een daverend succes: we verwachten dat het deel van de inwoners wat meedoet tussen de 80 à 90% uit zal komen!

Binnenkort worden er officiële aanvragen verstuurd naar de leveranciers voor een definitieve offerte voor de aanleg van ons netwerk.

Het plan is om nog in 2016 alles te hebben aangelegd en in werking te hebben. Misschien ambitieus, maar volgens ons haalbaar.

De werkwijze zal als volgt zijn:

  1. Het netwerk wordt door de leverancier aangelegd in de straten en tot aan de erfgrens van ieder lid.
  2. Het deel vanaf de erfgrens naar uw woning of gebouw dient u zelf te graven.
  3. Als alles open ligt wordt de kabel aangelegd tot in de woning en wordt het glasvezelmodem in uw woning gemonteerd.

Uiteraard is dit alles nog wat vers maar weet dat we met z'n allen er voor elkaar zijn en dat we uiteraard zullen zorgen voor hulp en uitleg. In het bestuur is voldoende kennis en kunde aanwezig.

Dan als laatste punt de financiering.
Omdat we iedereen de gelegenheid willen geven mee te doen in de financiering van ons eigen netwerk, komt het bestuur graag in contact met inwoners en bedrijven die ons willen ondersteunen met een lening. Reacties graag naar dit email adres.


Maandag 23 november 2015

De avond met de ambasseurs was een succes, en er waren veel kritische - maar terechte - vragen. Er wordt nu gewerkt aan een document met informatie wat de ambassadeurs mee kunnen nemen tijdens de huisbezoeken.

Verder zijn er nog steeds gesprekken met meerdere leveranciers en wordt er veel gekeken naar hoe anderen dit hebben opgepakt, zoals bijvoorbeeld in
Drenthe

Maandag 2 november 2015

Over de leveranciers.
Er zijn weer gesprekken geweest met leveranciers waardoor we weer veel extra informatie hebben en er steeds meer duidelijkheid is over de te verwachten kosten.

Helaas hebben we nog geen definitieve keuze kunnen maken, maar daar wordt aan gewerkt.

Over de huis-aan-huis bezoeken.
Op 20 november is er een bijeenkomst voor een kleine groep vertegenwoordigers uit ons gebied. Deze “ambassadeurs” zullen in de weken daarna ieder adres gaan bezoeken waarvan de bewoners niet op de voorlichtingsavond in het Dorpshuis zijn geweest. Het doel is om een zo groot mogelijk aantal leden te winnen voor de coöperatie-in-oprichting.

Tijdens het bezoek zal zoveel mogelijk informatie worden gedeeld waarna dit ook zal worden gedeeld via het Zwaantje, het Contact en de website.  

Maandag 5 oktober 2015

Het is alweer vier maanden geleden dat team Veenglas de voorlichtingsavond heeft gehouden in het dorpshuis van Veenhuizen.

Sinds die avond hebben we uiteraard niet stilgezeten. De status is als volgt:

Deze maand (oktober) vinden er weer gesprekken plaats met
meerdere (een paar) leveranciers.

  • De keuze voor een leverancier volgt zo spoedig mogelijk daarna.
  • Nog dit jaar (uiterlijk in november) komen we bij iedereen in het gekozen gebied langs die niet op de voorlichtingsavond is geweest. Doel is om zo veel mogelijk leden te winnen voor de – nog op te richten – coöperatie.