Het initiatief
 

Hoe komen we er.

Mede-eigenaarschap

Voor een belangrijk deel wordt Veenglas mogelijk gemaakt door een zo groot mogelijk draagvlak in het gebied. Alleen als zoveel mogelijk mensen meedoen, is het een echt feestje.
Om dit mogelijk te maken is er gekozen voor de opzet van een mede-eigenaarschap. Dit is ook de strekking van de overeenkomst die voor je ligt.

Om er voor te zorgen dat goedkoop geld geleend kan worden is het van belang dat we:

  1. zelf geld hebben;
  2. het netwerk werkelijk gebruikt wordt.

Dit wordt hieronder verder uitgelegd.

Ad 1. – Eigen vermogen opbouwen.
Door jou een voordeel te geven als je een éénmalige inleg doet in de coöperatie, wordt de vermogenspositie van de organisatie beter: een bank zal sneller en met een gunstiger aanbod voor een lening komen.

Ad 2. – Gebruik van het netwerk.
Door de leden te verplichten ten minste 1 dienst af te gaan nemen verzekert Veenglas zich er van dat er gebruik gemaakt gaat worden van het netwerk. Dat er geen leden weglopen en er dus geld in zal blijven omgaan. Financiers zijn er dan van verzekerd dat het netwerk geld genereert en het dus een veilige belegging is.

Verplichtingen van onze leden

Beide bovengenoemde aspecten worden over het algemeen positief ontvangen door bewoners. 

Figuur 3: Sparen levert weinig op

Immers, geld op de bank geeft weinig of geen rente, dus kun je het net zo goed in Veenglas stoppen. Daarnaast hebben velen al aangegeven mee te willen doen met Veenglas omdat het in een behoefte voorziet. Het internet is bijvoorbeeld een steeds noodzakelijker ding en de snelheid er van in ons gebied is zeer laag.

Toch is het van belang te weten welke belangrijke verplichtingen en keuzes deel uitmaken van het Veenglas lidmaatschap. Hierop gaan we hieronder in.
Verplichting 1

Als basisvoorwaarde geldt dat iedereen een éénmalige aansluitkostenvergoeding betaalt van 475 euro. Dit bedrag is ongeveer de helft van wat netbeheerder Liander rekent voor een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.

Verplichting 2
We stellen daarnaast als basisvoorwaarde dat ieder lid tenminste 1 dienst afneemt van een provider op het netwerk.
In de praktijk zal dit Internet zijn omdat daar de meeste problemen ervaren worden. In de overeenkomst wordt deze Internetdienst bedoeld met de term “Basisdienst”.

Keuze betreffende de inleg

We houden er rekening mee dat niet iedereen in staat is de éénmalige inleg (storting) te doen. Er zijn daarom twee manieren om mee te doen in Veenglas: met een éénmalige storting van 2525 euro, of niet.

Éénmalige inleg

Wél

Niet

Aansluitkosten 

475

475

Inleg 

2525

0

Totaal éénmalig bij inschrijving

3000

475

Maandelijkse bedragenPer maand voor Basisdienst (alleen Internet)

50

50

Retour van provider (eerste 20 jaar)

-20

0

Totaal per maand

30

50

Bij een uitgebreid (alles-in-een-) abonnement:

Éénmalige inleg

Wél

Niet

Aansluitkosten 

475

475

Inleg 

2525

0

Totaal éénmalig bij inschrijving

3000

475

Maandelijkse bedragenPer maand voor Basisdienst (alleen Internet)

70

70

Retour van provider (eerste 20 jaar)

-20

0

Totaal per maand

50

70

Hier gelden de volgende opmerkingen:

  1. De genoemde tarieven van de abonnementen (50 om 70 euro) zijn afgeronde bedragen. De uiteindelijke tarieven in de overeenkomst zijn lager en kunnen in de loop der jaren verder naar beneden worden bijgesteld afhankelijk van het aanbod van de provider(s).
  2. De éénmalige storting vindt plaats door overboeking naar een aan te wijzen bankrekening van een (dan bekende) notaris.
  3. De regel “Retour van provider (eerste 20 jaar)“ houdt in dat we bij voorkeur de restitutie maandelijks willen laten gebeuren. Het kan echter, afhankelijk van de provider, zijn dat dit onoverkomelijke bezwaren of kosten (voor de provider) met zich meebrengt. Daarom hebben we hier de mogelijkheid om een jaarlijkse restitutie te kunnen doen vanuit Veenglas in plaats van maandelijkse via de provider.
  4. Voor alle leden die niet kiezen voor de inleg eigen vermogen is Veenglas aangewezen op vreemde financiers. Dit kan een bank, een belegger of misschien jouw buurman zijn. In ieder geval zal zo een financier een onderpand willen vestigen. De betreffende aansluiting kan dan verpand worden aan een financier en heeft tot gevolg dat je na 20 jaar volledig mede-eigenaar bent geworden. Zie ook op de volgende pagina: “Verhuizen, zonder participatie”.
  5. In bovenstaande tabellen staan de diverse bedragen genoemd inclusief BTW. In de overeenkomst is dat telkens exclusief BTW . Dit laatste heeft te maken met het feit dat de coöperatie BTW-plichtig is en dat BTW-percentages van overheidswege nog wel eens wijzigen.

Coöperatie Veenglas kiest er voor BTW-plichtig te zijn, gelijk een vastgoedonderneming geldt immers dat we investeren in een stuk “onroerend goed” - het netwerk - en verhuren dat aan derden.

Verplichtingen van Veenglas

Veenglas zal zich tot het uiterste inspannen en is daartoe gehouden door de gesloten overeenkomsten met haar leden, dat de leden zonder zorgen gebruik kunnen maken van het glasvezelnetwerk. Dit betekent concreet dat ze:

  1. een netwerk zal aanleggen dat goed zal functioneren en een voldoende lange levensduur zal kennen (meer dan 30 jaar);
  2. een Communication Operator zal contracteren die in staat is om het netwerk voor provider(s) interessant en betrouwbaar te laten zijn;
  3. Service Providers zal interesseren om via ons netwerk aan de leden diensten aan te bieden.

Samenwerking

Veenglas zorgt voor de aanleg van de kabel vanaf het internetknooppunt te Amsterdam tot aan jouw eigen erfgrens.

 

Figuur 4: Kabelbeschermingsbuis (mantelbuis)

Voor de aanleg van de erfgrens naar jouw meterkast (of een ander gewenst punt in je woning) dien je zelf een geul te graven; jij weet immers het beste waar hij gelegd moet worden en waar hij het veiligst ligt. Bij voorkeur leg je een kabelbeschermingsbuis (doorsnede 50mm, verkrijgbaar bij Wildkamp).

De aannemer van Veenglas zal dan de kabel door die buis of in je geul leggen en tot in de woning brengen. Aldaar wordt ie afgemonteerd en van een zogenaamde CPE voorzien.

Een CPE bestaat uit een montageplaat en een glasvezelmodem. Op een glasvezelmodem kunnen doorgaans een aantal ethernetkabels worden aangesloten.

Op dat moment wordt ook de werking en de prestatie van de verbinding naar de POP-kast getest en gemeten. Op basis van deze test wordt dan het Testrapport getekend.

Zie hier voor een verdere beschrijving van de (gewijzigde) installatie in je woning.